Hábitats e Solo

Corine Land Cover 2000 :

Nivel 1: Zonas forestais con vexetación natural e espazos abertos

Nivel 2: Espazos de vexetación arbustiva e/ou herbácea

Nivel 5: matorral boscoso mixto

Castelán

Corine Land Cover 2000 :

Nivel 1: Zonas forestales con vegetación natural y espacios abiertos

Nivel 2: Espacios de vegetación arbustiva y/o herbácea

Nivel 5: matorral boscoso mixto

Anuncios